Cílem a posláním školy je vychovávat a vzdělávat děti s mentálním postižením, které nejsou schopny prospívat na základní škole praktické. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků, které jsou potřebné k uplatnění v praktickém životě. Na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. V pracovním stupni jsou žáci připravováni k dalšímu vzdělávání na Praktické škole při Odborných učilištích. Kromě mentálního postižení mají někteří žáci i další vady (tělesné, zrakové, řečové, nebo kombinované) či poruchy chování.