Ve škole je 6 kmenových tříd (5 součástí ZŠS a 1 PrŠ).

Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením i speciálními pomůckami, každá třída má k dispozici dataprojektor, 2 počítače s přístupem na internet a 1 třída je vybavena jako počítačová učebna. V budově jsou další odborné pracovny: hudebna (kde se provádí také řečová výchova), tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna a keramická dílna. U naší školy je velká zahrada s ohništěm, asfaltové hřiště, dětské hřiště s prolézačkami, záhony pro výuku pěstitelských prací a travnatá plocha, která slouží pro sportovní a rekreační účely a volné hry. Žáci s poruchou hybnosti používají pro přístup do dalších podlaží budovy schodolez.

Pedagogický sbor tvoří 8 učitelek a 3 asistenti pedagoga, kteří jsou přiděleni ke konkrétním dětem. Dále při výuce pomáhají vychovatelky dětského doma jako druhý pedagogický pracovník.

Žáci jsou zařazeni do školních vzdělávacích programů (ŠVP) dle svého stupně mentálního postižení:

  • Přípravný stupeň (79-01-B/01) – určen pro děti před jejich zařazením do ZŠS, příprava na vzdělávání vychází ze vzdělávacího programu „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“
  • Základní škola speciální (79-01B/01) – určena pro děti se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacích programů „CESTA K SAMOSTATNOST“ a „CESTA DO ŽIVOTA“
  • Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) – určena pro děti s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu „START DO ŽIVOTA“

Žáci jsou vzděláváni dle rámcového vzdělávacího programu (ŠVP), vytvořeného učiteli na základě příslušného (RVP).

Kapacita ZŠS a PrŠ: 54 žáků.