Home » Škola

Škola

Zřizovatelem Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy, Jaroměř je Královéhradecký kraj.
Jsme příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou. Do sítě škol jsme byli zařazeni 17. 6. 1996.

Jsme školské zařízení s nepřetržitým provozem (ten může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů a pouze se souhlasem zřizovatele). Zabýváme se výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od nástupu povinné školní docházky do 26 let s možností celodenní péče (školní jídelna, dětský domov). Z uvedeného vyplývá, že součástí školy je dětský domov (viz. odkaz na DĚTSKÝ DOMOV).

Cílem a posláním školy je vychovávat a vzdělávat děti s mentálním postižením, které nejsou schopny prospívat na základní škole praktické. Hlavní důraz je kladen na poskytování elementárních vědomostí a dovedností, na vytváření návyků, které jsou potřebné k uplatnění v praktickém životě. Na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků, založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. Kromě mentálního postižení mají někteří žáci i další vady (tělesné, zrakové, řečové, nebo kombinované) či poruchy chování.